Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Aanbieder en verantwoordelijke instantie in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens

MIGUA Fugensysteme GmbH
Dieselstr. 20
42789 Wülfrath

Geldigheidsbereik

Gebruikers ontvangen met deze verklaring inzake gegevensbescherming informatie over de wijze, de omvang en het doeleinde van de verzameling en het gebruik van de gegevens die door de verantwoordelijke aanbieder verzameld en gebruikt worden.

Het juridische kader voor de gegevensbescherming wordt gevormd door de federale wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) en de telemediawet (TMG).

Registratie van algemene informatie

Bij iedere toegang tot dit aanbod wordt door ons c.q. de webspace-provider automatisch informatie geregistreerd. Deze informatie, ook als server-logfiles aangeduid, zijn van algemene aard en staan niet toe dat uw persoon geïdentificeerd wordt.

Geregistreerd worden onder andere: naam van de website, bestand, datum, hoeveelheid gegevens, webbrowser en webbrowser-versie, besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de zogenaamde referrer-URL (de pagina waarmee u toegang hebt gekregen tot ons aanbod) en het IP-adres.

Zonder deze gegevens zou het technisch deels niet mogelijk zijn de inhoud van deze website samen te stellen en af te beelden. In zoverre is de registratie van de gegevens absoluut noodzakelijk. Bovendien gebruiken wij de anonieme informatie voor statistische doeleinden. Ze helpen ons bij het optimaliseren van het aanbod en van de techniek. Wij behouden ons bovendien het recht voor om de logbestanden bij verdenking van een onwettig gebruik van ons aanbod naderhand te controleren.

Omgang met persoonsgerelateerde gegevens

Definitie: Als persoonsgerelateerde gegevens wordt alle informatie beschouwd aan de hand waarvan een persoon eenduidig identificeerbaar is. Het gaat zodoende om gegevens die tot een persoon teruggeleid kunnen worden.

Onder deze persoonsgerelateerde gegevens vallen de voornaam en de naam, het telefoonnummer alsmede het e-mailadres. Ook als persoonsgerelateerde gegevens wordt informatie beschouwd over hobby’s, lidmaatschappen en voorkeuren alsmede internetsites die opgeroepen worden.

Deze gegevens worden door de aanbieder alleen verzameld, gebruikt en indien nodig doorgegeven, indien de wetgever dit uitdrukkelijk toestaat of anders de gebruiker toestemming geeft tot de verzameling, de bewerking, het gebruik en de doorgave van de gegevens.

Registratie op onze website

Registreer u zelf op onze website, om aanspraak te maken op gepersonaliseerde diensten worden persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Daaronder vallen de naam, het adres alsmede het telefoonnummer en het e-mailadres als contact- en communicatiegegevens.

Dankzij de aanmelding is de toegang mogelijk tot diensten en inhoud, die alleen voor geregistreerde gebruikers ter beschikking staan. Indien nodig hebben aangemelde gebruikers de mogelijkheid om de in het kader van de registratie genoemde gegevens op ieder willekeurig moment te wijzigen of te wissen. Op verzoek delen wij u vanzelfsprekend mee welke persoonsgerelateerde gegevens verzameld en opgeslagen zijn. Bovendien corrigeren of wissen wij de gegevens op aanvraag, op voorwaarde dat er geen juridische bewaringsplichten in strijd zijn met het verzoek. Gebruik voor vragen en uw verzoek tot correctie of het wissen van de gegeven de in deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemde contactgegevens.

Newsletter

Als u zich voor onze Newsletter aanmeldt, gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doeleinde of om u over de voor deze dienst of de registratie relevante omstandigheden te informeren. Deze gegevens geven wij niet aan derden door.

Voor de ontvangst van de Newsletter is er een valide (geldig) e-mailadres nodig. Opgeslagen worden bovendien het IP-adres, via welke u zich voor de Newsletter aanmeldt en de datum waarop u de Newsletter aanvraagt. Deze gegevens hebben wij nodig als bewijs bij misbruik, indien een vreemd e-mailadres voor de Newsletter aangemeld wordt. Om bovendien ervoor te zorgen dat een e-mailadres niet door misbruik door derden in onze verzendlijst wordt ingevoerd, werken wij conform de wet met de zogenaamde “double-opt-in”-procedure. In het kader van deze procedure worden de aanvraag van de Newsletter, de verzending van de bevestigingsmail en de ontvangst van de aanmeldbevestiging geprotocolleerd.

U hebt op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om uw toestemming tot het opslaan van de gegevens, van uw e-mailadres en het gebruik ervan voor de Newsletter-verzending te herroepen. Voor het herroepen stellen wij u in elke Newsletter en op de website een link ter beschikking. U hebt bovendien de mogelijkheid om ons uw verzoek tot herroeping via de in dit document genoemde contactmogelijkheden mee te delen.

Contactformulier

Wanneer u via het online formulier of via e-mail contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens op om uw aanvraag en mogelijke vervolgvragen te kunnen stellen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Ons aanbod omvat soms inhouden, diensten en prestatie van andere aanbieders. Dat zijn bijvoorbeeld kaarten, die door Google-Maps ter beschikking gesteld worden, video’s van YouTube, een link naar facebook alsmede grafieken en afbeeldingen van andere websites. Opdat deze gegevens in de browser van de gebruiker opgeroepen en weergegeven kunnen worden, is de overdracht van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De aanbieders (hierna als “derde-aanbieders” aangeduid) zien dus het IP-adres van de betreffende gebruiker.

Ook wanneer wij ons best doen om uitsluitend derde aanbieders te gebruiken, die het IP-adres alleen nodig hebben om inhoud te kunnen samenstellen, hebben wij geen invloed erop of het IP-adres mogelijkerwijs opgeslagen wordt. Deze procedure dient in dat geval onder andere statistische doeleinden. Indien wij ervan op de hoogte zijn dat het IP-adres wordt opgeslagen, wijzen wij onze gebruikers daarop.

Cookies

Deze website gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden, die vanuit de server op uw computer worden opgeslagen. U ontvangt informatie over de browser, over het IP-adres, het besturingssysteem en over de internetverbinding. Deze gegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming aan persoonsgerelateerde gegevens gekoppeld.

Met cookies wordt vooral aan twee taken voldaan. Ze helpen ons om de navigatie door ons aanbod voor u makkelijker te maken, en maken de correcte weergave van de website mogelijk. Ze worden niet ervoor gebruikt om virussen binnen te halen of programma’s te starten.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om ons aanbod ook zonder cookies op te roepen. Daarvoor moeten in de browser de betreffende instellingen gewijzigd worden. Informeer uzelf via de helpfunctie van uw browser hoe cookies gedeactiveerd worden. Wij wijzen er echter op dat daardoor enkele functies van deze website mogelijkerwijs nadelig beïnvloed worden en het gebruikscomfort beperkt wordt. De pagina’s https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Duitsland) en http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) maken het u mogelijk om online-reclame-cookies te beheren.

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. Vanwege de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort.

In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen Wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdsduur dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in de gegevensbeschermingsregels van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl

Dataspaarzaamheid

Persoonsgerelateerde gegevens slaan wij conform de principes van de gegevensvermijding en dataspaarzaamheid slechts zo lang op als dit noodzakelijk is of door de wetgever wordt voorgeschreven (wettelijke opslagtermijn). Als het doeleinde van de verzamelde informatie komt te vervallen of de opslagtermijn eindigt, dan blokkeren of wissen wij de gegevens.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, wissen en bezwaar

U hebt het recht om op aanvraag kosteloos informatie over de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, aan te vragen en/of een correctie, blokkering of wissen te eisen. Uitzonderingen: Het gaat om de voorgeschreven gegevensopslag voor de afhandeling van zaken of de gegevens zijn onderhevig aan de wettelijke bewaringsplicht.

Neem voor deze doeleinden contact op met onze toezichthouders voor de gegevensbescherming (contactgegevens: aan het einde van de verklaring inzake gegevensbescherming).

Om op ieder willekeurig moment rekening te kunnen houden met een gegevensblokkering is het noodzakelijk de gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand te bewaren. Als er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook het wissen van de gegevens eisen. Anders blokkeren wij de gegevens, indien u dit wenst.

Wijziging van onze verklaring inzake gegevensbescherming

Om te garanderen dat onze verklaring inzake gegevensbescherming altijd aan de actuele wettelijke specificaties voldoet, behouden wij ons op ieder willekeurig moment wijzigingen voor. Dat geldt ook voor het geval dat de verklaring inzake gegevensbescherming vanwege nieuwe of herziene prestaties, bijvoorbeeld nieuwe diensten, moet worden aangepast. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan bij uw volgende bezoek van toepassing op ons aanbod.