Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden prevaleren te allen tijde op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de koper.

  1. De toezending van een prijscourant is niet als een offerte te beschouwen en verplicht ons niet tot levering. De in de prijscourant vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Elke bestelling en/of overeenkomst is slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.
  2. Alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van de aflevering gelden. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs bij een vrachtvrije zending. Op de door ons opgegeven prijzen is steeds een BTW verschuldigd in overeenstemming met de geldende aanslagvoet.
  3. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en verbinden ons niet. Er kan geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn bij een eventuele vertraging in de levering noch kan dit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht zoals stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, transport, enz... bij ons of bij onze leveranciers behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. Dit geeft nooit aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding.
  4. Tot de volledige betaling van de prijs blijven de geleverde goederen steeds onze eigendom. Heeft de koper de goederen reeds doorverkocht aan een derde vóór de koopprijs is betaald, zijn wij gerechtigd aanspraken te doen gelden op de schuldvordering voor de verkoopprijs. De betaalde voorschotten blijven alleszins verworven.
  5. Op straffe van verval van elke rechtsvordering, moet elke klacht of protest per aangetekend schrijven en binnen de 5 dagen na levering aan het adres van onze maatschappelijke zetel worden gericht. Elke aansprakelijkheid in onzen hoofde vervalt indien de koper welke bewerking dan ook heeft uitgevoerd aan de geleverde goederen. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige goederen in rechte of tussen partijen wordt erkend, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe of indirecte schade uit.
  6. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn al onze facturen contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
  7. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar lopen. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het totaal factuurbedrag met een minimum van EUR 250,-. Alle inningkosten vallen ten laste van de koper. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enige indicatie van insolvabiliteit van de koper, bijv. niet betaling RSZ of BTW, aanvraag tot faillissement of toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, … brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen met zich mee. In dergelijke situaties kan de uitvoering van alle lopende overeenkomsten door ons worden opgeschort of ontbonden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de koper. In geval van ontbinding of annulatie, is door de koper naast de terugbetaling van de reeds gemaakte of verschuldigde kosten, tevens een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling met een minimum van EUR 125,-. Indien deze waarde niet gekend is, is naast de eventuele reeds gemaakte of verschuldigde kosten, een bijkomende schadevergoeding verschuldigd van 1.250 EUR.
  8. Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen en het Vredegerecht van het kanton Kapellen zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen partijen. Het Belgische recht is van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980, het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren (zogenaamde voorkeurcookies) en om het verkeer naar onze website te analyseren (zogenaamde tracking cookies). Cookies voor de statistische evaluatie van het gebruik van onze website worden alleen op uw apparaat geïnstalleerd als u hier uitdrukkelijk mee instemt door op de knop "Overeengekomen" te drukken. Als u geen toestemming wilt geven voor het gebruik van deze cookies, hoeft u alleen te klikken op de knop "Cookies weigeren". We raden u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Overige informatie.