Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

I Basis van de Overeenkomst

1. De volgende Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkopers. Met betrekking tot consumenten zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden alleen van toepassing met de volgende beperkingen en alleen voor zover ze niet in tegenspraak zijn met enige dwingende voorschriften van § 305 ev. van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits burgerlijk wetboek).

2. Leveringen en diensten worden uitsluitend behandeld op basis van het aanbod van de Verkoper - indien van toepassing, volgens de resultaten van een gewijzigd aanbod als resultaat van contractonderhandelingen - en/of deze aanbieding respectievelijk de aanvaarding van de gerelateerde of bevestigende orderbevestiging van de verkoper.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle leverings- en/of prestatiespecificaties behorend bij het aanbod van de Verkoper - materiaal- en kwaliteitsbeschrijvingen evenals afmetingen en gewichten - slechts bij benadering bepalend en alleen binnen het normale tolerantiebereik voor de industrie.

3. Eventuele voorwaarden van de verkoper die afwijken van deze AVV, worden afgewezen en als ongeldig beschouwd; de verkoper is alleen gebonden aan deze voorwaarden als dit uitdrukkelijk schriftelijk door hem is bevestigd, ook al worden deze afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk vermeld in de bestelling. Indien in uitzonderlijke gevallen andere inkoopvoorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze voorwaarden alleen van toepassing voor zover ze betrekking hebben op contractuele artikelen die niet zijn geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. Alle overeenkomsten die door de verkoper en de koper worden gesloten met betrekking tot het contract of de uitvoering van het contract zijn niet van kracht, tenzij deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

5. Bij gebrek aan een andere uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn de offertes van de verkoper aan verandering onderhevig.

6. De verkoper heeft het recht om derden, zogenaamde plaatsvervangende agenten, in te schakelen voor het naleven van contractuele verplichtingen.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De overeengekomen prijzen zijn geldig plus de respectievelijke toepasselijke btw, voor leveringen ex distributiecentrum van de verkoper inclusief verpakking, maar exclusief transport- en magazijnkosten, transportverzekering en andere expeditiekosten.
In het geval van orders op afroep die een uitvoeringstijd van meer dan vier maanden vergen, behoudt de verkoper zich het recht voor om naast de overeengekomen prijzen een proportioneel bedrag in rekening te brengen, dat overeenkomt met de gewijzigde kostenfactoren.

2. De facturen van de verkoper moeten worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum, contant zonder aftrek; bij betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum verleent de verkoper een korting van 2%.
Wissels en cheques worden alleen geaccepteerd door de verkoper indien specifiek overeengekomen en alleen kosteloos voor de verkoper, afhankelijk van hun geschiktheid voor korting met een waardevolle datum van de dag waarop de verkoper de tegenwaarde kan vervreemden. Bij het accepteren van wissels of cheques geeft de verkoper geen garantie dat indiening of protest direct zal plaatsvinden.

3. In geval van niet-betaling door de koper, kan de verkoper, niettegenstaande de handhaving van verdere vorderingen tot schadevergoeding, rente in rekening brengen ter hoogte van de toepasselijke wettelijke rente van zijn eigen verplichtingen aan banken, echter ten minste 8 procentpunten boven de basis koers van de Europese Centrale Bank; voor consumenten liggen deze 5 procentpunten boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. De koper heeft het recht om te bewijzen of de leverancier geen of een matig verlies heeft geleden door de niet-nakoming.
Indien de koper gedeeltelijk of volledig achterstallig is met zijn betaling voor een levering, zijn alle vorderingen van de verkoper jegens de koper, inclusief de handelsvorderingen, ongeacht de looptijd van eventuele wissels, onmiddellijk verschuldigd; toekomstige leveringen worden alleen nog aangenomen tegen voorafgaande betaling.

4. De retentierechten en het naleven door de koper van betalingsverzoeken van de verkoper, die niet zijn gebaseerd op kwaadwillig of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, zijn uitgesloten voor zover deze tegenvorderingen niet onbetwist zijn of juridisch bindend. De uitsluiting is niet van toepassing zolang de verkoper, in het geval van reeds voldane gedeeltelijke leveringen of uitvoeringen met overeenkomstige vervangende leveringen of -prestaties, niet op voorhand levert, met het oog op andere betalingsverplichtingen van de koper.

5. De verkoper heeft alleen het recht om de vorderingen tot betaling te compenseren met tegenvorderingen in het geval van tegenvorderingen die niet worden betwist of waarvan wordt vastgesteld dat ze rechtsgeldig zijn.

6. In het geval dat de verkoper informatie ontvangt nadat het contract is gesloten, dat de koper misschien geen krediet krijgt voor het overeenkomstige bedrag, heeft de verkoper het recht om de goederen terug te eisen en om vooruitbetaling of het stellen van een borg te eisen; vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming of niet-uitvoering blijven voorbehouden.
In het geval dat een feit bekend wordt op basis van veilige bronnen dat de kredietwaardigheid van de koper uitsluit, zijn alle openstaande vorderingen jegens de koper op dit moment onmiddellijk verschuldigd en worden alle verlengende overeenkomsten ongeldig.

III. Leveringsvoorwaarden

1. De overeengekomen leveringsvoorwaarden beginnen met de ontvangst van de orderbevestiging door de koper, echter niet vóór de presentatie van de door de koper te verstrekken documenten, machtigingen en met name leverings- en servicespecificaties, noch vóór de ontvangst van een aanbetaling die is overeengekomen.

2. Gedeeltelijke leveringen of -diensten zijn toegestaan.

3. Eventuele vertragingen die buiten de macht van de verkoper liggen, zullen een passende verlenging van leveringsdata en deadlines met zich meebrengen; met name voor zover dergelijke vertragingen optreden tijdens een verzuim dat al heeft plaatsgevonden. De verkoper zal de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de hierboven genoemde omstandigheden.

4. In geval van vertraagde leveringen en diensten die de verkoper heeft te verantwoorden, zal de koper een passende respijtperiode verlenen. In het geval dat de verkoper na deze respijtperiode nog niet heeft aangegeven dat hij klaar is om de dienst uit te voeren, heeft de koper het recht om de overeenkomst te herroepen met betrekking tot het deel van de levering of de dienst die op dit moment niet is nagekomen, of voor het geval dat de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de verkoper zich schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid met betrekking tot de vertraging, kan de koper schadevergoeding eisen in plaats van levering met betrekking tot dit deel van de levering of dienst; mocht de koper kunnen bewijzen dat de gedeeltelijke uitvoering een gering belang heeft, heeft de koper de genoemde rechten met betrekking tot het volledige contract of de volledige overeenkomst.

5. Vertragingen in levering of uitvoering waarvoor de koper verantwoordelijk is, hebben geen invloed op overeengekomen betalingsverplichtingen en betalingstermijnen.

6. In het geval van orders op afroep, is de verkoper na een half jaar gemachtigd om te leveren, zelfs zonder het verzoek van de koper.

IV. Overdracht van risico’s, inbedrijfstelling en acceptatie

1. Alle risico’s verbonden aan de geleverde goederen worden overgedragen aan de koper bij de levering van deze goederen aan de expediteur; dit geldt ook in het geval van franco leveringen.
De expediteur, het vervoermiddel en de transportroute worden door de verkoper na grondig eigen onderzoek gekozen, tenzij de koper geen andere instructies geeft vóór het verstrijken van de leveringsperiode.

2. De risico’s verbonden aan de diensten die onder het contract vallen, worden overgedragen aan de koper bij acceptatie of bij het begin van het gebruik van dergelijke diensten door de koper.

V. Reservering van eigendomsrechten op goederen, gereedschappen en vormen

1. De titel van alle goederen die door de verkoper aan de koper worden geleverd behorende bij het contract blijft eigendom van de verkoper tot alle betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het contract zijn betaald.

2. Behandeling of verwerking van goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van de koper vallen, waarop hij recht heeft binnen de grenzen van zijn normale bedrijfsuitoefening, zonder dat dit tot enige verplichting voor de verkoper leidt. In het geval dat het voorwaardelijke artikel wordt verwerkt, verbonden, gemixed of gemengd met andere producten die niet van ons zijn, verkrijgt de verkoper mede-eigendom over de nieuwe goederen in de verhouding van de factuurwaarde (factuurbedrag inclusief BTW) van het voorwaardelijke artikel ten opzichte van de andere goederen, zal de koper het nieuwe artikel dat het resultaat is van deze verwerking voor de leverancier bewaren met de zorg van een verantwoordelijke ondernemer.

3. Behoudens andersluidende kennisgeving door de verkoper aan de koper om welke reden dan ook waarvoor de koper aansprakelijk kan zijn, heeft de koper het recht om deze goederen te verkopen tijdens de normale gang van zaken binnen de bedrijfsactiviteiten van de koper. Om een dergelijke verkoop mogelijk te maken, wijst de koper hierbij de verkoper het recht op betaling toe voor alle goederen die zo door de koper zijn verkocht; in geval van een dergelijke verkoop van goederen waarop de verkoper een deel van de eigendom toekomt, is deze overdracht beperkt tot een deel van het recht van een koper op een betaling gelijk aan de waarde van het product of de machines geleverd in het kader van het betreffende contract bij dergelijke verkoop. Het akkoord van een verbod op overdracht met betrekking tot de claim van de koopprijs is uitdrukkelijk verboden.

4. De overdracht volgens artikel 3 is onderworpen aan de voorwaarde dat de koper recht heeft op de inning van de toegekende koopprijs, voor zover en zolang hij zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper naar behoren nakomt en een ernstige verslechtering van de financiële situatie niet optreedt, waarover de koper de verkoper onmiddellijk zal informeren. Op verzoek van de verkoper zal de koper hem alle documenten en informatie verstrekken die nodig zijn voor de afdwinging van de verschuldigde koopprijsvordering; na het zich voordoen van de omstandigheden zoals gedefinieerd in artikel 1, is de verkoper gerechtigd om de koper op de hoogte te stellen van de overdracht.

5. De verkoper verbindt zich ertoe de waarborg waarop wij op grond van de bovenstaande bepalingen recht op hebben vrij te maken voor zover de realiseerbare waarde van deze waarborg in het geval van gebruik hoger is dan het bedrag van de vorderingen die zij met meer dan 10% waarborgen.

6. De koper heeft niet het recht om de goederen waarvoor het eigendom is voorbehouden, te verpanden of toe te wijzen; hij moet de koper op de hoogte stellen van enige inbeslagname of andere interventies door derden en zal aan de verkoper alle documenten voorleggen die de verkoper nodig heeft om zijn eigendomsrecht op die goederen te verdedigen.

7. Gereedschappen en vormen enz., die de verkoper vervaardigt of heeft vervaardigd om zijn contractuele verplichtingen na te komen, of voor rekening van de koper, blijven zijn eigendom, zelfs als de koper de productiekosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt.

VI. Rechten van de koper in geval van gebreken

1. Met uitsluiting van eventuele verdere claims, is de koper gerechtigd om, in geval van geheel of gedeeltelijk gebrekkige leveringen of uitvoeringen vervangende levering/uitvoering of rectificatie van het defect te eisen, een vervangende levering zal echter alleen worden uitgevoerd na het retourneren van de defecte goederen op een pari passu-basis; het recht van de koper om een prijsvermindering te eisen alleen na het definitief niet nakomen van de aanvullende prestatie of om het contract op te zeggen blijft onverminderd van kracht. Voor bouwwerken is het recht van de koper om zich terug te trekken uit het contract uitgesloten in het geval van het definitief mislukken van de aanvullende prestatie.

2. Voor de uitvoering van de rectificatie of vervangende levering of dienst krijgt de verkoper een redelijke termijn; anders wordt hij geacht vrij te zijn van zijn verplichtingen met betrekking tot de gebreken.

3. Garantieaanspraken van de koper - met uitzondering van de claims waarvoor het volgende nummer VII van toepassing is - vervallen na verjaring van een periode van een jaar na de datum waarop het risico van de goederen overgaat op de koper; dit is niet van toepassing voor de levering van goederen volgens § 438 paragraaf 1 sectie 2 b). In contractuele relaties met consumenten zijn deze verjaringstermijnen van toepassing volgens de wettelijke voorschriften.

4. De verkoper heeft naar eigen keuze ook het recht om, in geval van levering door externe bronnen, eventuele claims wegens gebreken over te dragen aan de koper, overeenkomstig paragraaf 1, eerste zin, die hij heeft tegenover de fabrikant of de vorige leverancier; de verkoper zal de koper ondersteunen bij het afdwingen van dergelijke claims. De regeling volgens paragraaf 1, tweede zin, is eveneens mutatis mutandis van toepassing op de verkoper.

5. Wettelijke verplichtingen voor inspectie en rapportage van klachten blijven onverminderd van kracht.

VII. Wettelijke aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper en zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten wat betreft schade als gevolg van een fout bij het sluiten van het contract, gebrekkigheid van goederen, andere plichtsverzuimen of onrecht is uitgesloten voor zover dergelijke schade
niet het gevolg zijn van verlies van mensenlevens, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon op basis van nalatig plichtsverzuim van de verkoper of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, een opzettelijke of nalatige schending van plicht van onze kant of onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
De bovengenoemde beperking is ook van toepassing als de koper vergoeding eist voor nutteloze uitgaven in plaats van een schadevergoeding te eisen in plaats van de prestaties.
Afgezien daarvan, zal aansprakelijkheid beperkt zijn tot voorspelbare en typisch voorkomende schade overeenkomstig een dergelijk type prestatie.

2. Alle vorderingen tot schadevergoeding van de koper jegens de verkoper en zijn vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten die niet zijn uitgesloten volgens paragraaf 1, verjaren binnen twee jaar na acceptatie of de volledige weergave van de uitvoering of goederen.

3. De verjaringstermijn in het geval van een bezorgsberoep volgens § 478, 479 BGB blijft onverminderd van kracht.

VIII. Opschorting van contractuele verplichtingen

1. Elke gebeurtenis of omstandigheden buiten de redelijke controle van de verkoper of de koper zoals, zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, overmacht, handelingen van regeringen, koningen of machthebbers, elke staking of lock-out of elke gebeurtenis die de uitvoering van het contract beïnvloedt waarvoor de verkoper of de koper niet aansprakelijk kan zijn zoals, maar niet beperkt tot, eventuele verstoring van het vervoer of de activiteiten die de verkoper of de koper of een eventuele onderaannemer treffen, of een tekort of vertraging van leveringen van materialen die mogelijk nodig zijn voor de uitvoering van het contract om de verkoper en/of de koper vrij te stellen van de verplichting om het contract uit te voeren, indien en voor zover en zolang als de uitvoering hierdoor wordt beïnvloed.

2. In het geval dat gebeurtenissen of omstandigheden zoals hierboven beschreven onder punt 1 leiden tot een toename van de inkoopkosten van de verkoper, is de verkoper bevoegd om zijn prijs te verhogen als hij in staat is om een dergelijke stijging van de kosten te bewijzen, zelfs als een vaste prijs was overeengekomen. Indien de koper niet akkoord gaat met een dergelijke prijsverhoging binnen een bepaalde periode, heeft de koper het recht om het contract te herroepen met betrekking tot het deel van het contract dat nog niet is voldaan.

3. In het geval dat de koper niet in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen als gevolg van gebeurtenissen en omstandigheden zoals beschreven onder paragraaf 1 binnen een door de koper vastgestelde termijn, heeft de koper het recht om het contract te herroepen met betrekking tot het deel van het contract dat nog niet is vervuld, met uitsluiting van verdere claims. Onder dezelfde voorwaarden, heeft de koper ook het recht om zich terug te trekken uit het contract, in het geval dat zijn pogingen om zijn mogelijkheden tot de uitvoering van het contract te voltooien te herstellen, is de verkoper verplicht om de tekortkoming voor een periode van zes (6) maanden beginnend vanaf de datum waarop dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zich voordoen, te aanvaarden.

IX. Voortijdige beëindiging van het contract

1. Als de contractuele relatie om welke reden dan ook vroegtijdig wordt beëindigd, voordat de verkoper de bestelling volledig heeft uitgevoerd, moeten alle leveringen en/of diensten die tot dan toe zijn uitgevoerd als volgt worden gecompenseerd:
a) Voor leveringen en/of diensten op basis van een forfaitair bedrag moet de volledige vergoeding worden betaald, indien en voor zover de verkoper de goederen en/of diensten volledig heeft geleverd; anders moet de volledige compensatie worden verlaagd afhankelijk van het deel van de levering dat nog niet is voltooid, dat zo nodig moet worden geschat.
b) Voor leveringen en/of diensten waaraan speciale vergoedingen zijn toegekend en die worden gefactureerd tegen kostprijs, zullen worden gecompenseerd volgens de huidige staat van uitvoering.

2. Alle andere vorderingen van de verkoper met betrekking tot de voortijdige beëindiging van het contract blijven onverminderd van kracht.

X. Gewijzigde omstandigheden

In het geval dat de technische, economische of wettelijke voorwaarden die ten grondslag liggen aan individuele bepalingen van het contract aanzienlijk zijn veranderd, zodat de uitvoering van het contract onder de voorwaarden die tot dusver waren overeengekomen een onnodige tegenspoed voor een van de partijen zou vormen, vooral als de reden is dat het evenwicht tussen prestaties en afweging is verstoord, kan de contractuele partner die de nadelen ondervindt van dergelijke wijzigingen een redelijke aanpassing van het contract van de andere partner eisen.

XI. Plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie

1. Plaats van uitvoering voor leveringen, uitvoering en betaling is de vestigingsplaats van de verkoper. Dit geldt ook voor de prestaties van de verkoper, voor zover deze niet noodzakelijkerwijs moeten worden geleverd, bijvoorbeeld projectgerelateerd, op een andere plaats, die dan de plaats van uitvoering is.

2. De vestigingsplaats van de verkoper wordt beschouwd als de bevoegde rechtbank, indien de verkoper een handelaar, een publiekrechtelijke juridische entiteit of een openbaarrechtelijke instelling is.

XII. Toepasselijk wetgeving

Het Duitse recht is van toepassing op de uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG). In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de Nederlandse en de Duitse versie, heeft het Duitse origineel de overhand.

Versie 04/2014

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud te personaliseren (zogenaamde voorkeurcookies) en om het verkeer naar onze website te analyseren (zogenaamde tracking cookies). Cookies voor de statistische evaluatie van het gebruik van onze website worden alleen op uw apparaat geïnstalleerd als u hier uitdrukkelijk mee instemt door op de knop "Overeengekomen" te drukken. Als u geen toestemming wilt geven voor het gebruik van deze cookies, hoeft u alleen te klikken op de knop "Cookies weigeren". We raden u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Overige informatie.