Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

I. Podstawy zawarcia umowy

1. Niniejsze ogólne warunki dostaw i usług regulują współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi. W odniesieniu do konsumentów, niniejsze warunki dostaw i usług wraz z poniższymi ograniczeniami, zastosowanie mają tylko wtedy, gdy nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego, §§ 305 n.

2. Dostawy i usługi będą realizowane na podstawie oferty Sprzedającego - ewentualnie zmodyfikowanej zgodnie z wynikiem negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia - i/lub potwierdzenia zamówienia Sprzedającego, przynajmniej w formie tekstowej, która odnosi się do tej oferty lub wyniku negocjacji lub potwierdza zamówienie Kupującego. 

W przypadku braku wyraźnych postanowień zmieniających, wszystkie specyfikacje dostaw i świadczonych usług, opisy właściwości i jakości oraz dane dotyczące wymiarów i masy, będące częścią oferty Sprzedającego, są przybliżone i miarodajne tylko w zakresie tolerancji typowym dla branży.

3. Warunki zakupu Kupującego, niezgodne z warunkami Sprzedającego, są wykluczone; nawet jeśli Kupujący powołuje się na nie w swoim zamówieniu, obowiązują one Sprzedającego tylko wtedy, gdy ten dokona wyraźnego, pisemnego potwierdzenia tych warunków. W przypadku wyjątkowego udzielenia zgody na warunki Kupującego, warunki Sprzedającego mają zastosowanie w kwestiach nieregulowanych warunkami Kupującego.

4. Wszystkie umowy zawarte przy zawarciu i w trakcie trwania umowy wymagają dla swej skuteczności potwierdzenia przez sprzedającego w formie tekstowej.

5. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia zmieniającego, wszelkie oferty Sprzedającego są niezobowiązujące.

6. Sprzedawca jest w każdym momencie upoważniony do skorzystania z pomocy osób trzecich w celu wypełnienia swoich zobowiązań.

II.Ceny i warunki płatności

1. Do ustalonych cen naliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług. W przypadku dostaw z magazynu Sprzedającego cena zawiera opakowanie, ale nie zawiera opłat przewozowych, magazynowych, ubezpieczenia transportu i innych kosztów związanych z wysyłką.
W przypadku zamówień na żądanie oraz wszystkich innych zamówień, których realizacja trwa dłużej niż 4 miesiące, Sprzedający zastrzega sobie prawo do późniejszego naliczenia dodatkowej opłaty, zgodnie z odpowiednią zmianą czynników generujących koszty.

2. Płatności faktur wystawionych przez sprzedającego należy dokonać bez potrąceń w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury; przy płatności w terminie do 10 dni od daty wystawienia faktury Sprzedający zapewnia rabat w wysokości

2%. Weksle i czeki akceptowane będą przez Sprzedającego jako forma płatności tylko po wyraźnym uzgodnieniu, bez dodatkowych kosztów i przy zastrzeżeniu możliwości zdyskontowania wg wartości z dnia, w którym Sprzedający otrzyma równowartość zapłaty. Nie bierzemy odpowiedzialności za terminowe przedłożenie lub dostarczenie protestu.

3. w przypadku opóźnienia w płatności ze strony kupującego sprzedawca nalicza odsetki według stopy procentowej własnych zobowiązań bankowych, jednak co najmniej 9 punktów procentowych powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego; w przypadku konsumentów stopa procentowa opóźnienia wynosi 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego. Kupujący jest uprawniony do udowodnienia, że Sprzedający nie poniósł żadnej szkody lub poniósł tylko znacznie mniejszą szkodę spowodowaną opóźnieniem, pod warunkiem, że Sprzedający naliczy więcej niż ustawowe odsetki za zwłokę.
Jeżeli Kupujący zalega z zapłatą za dostawę w całości lub w części, wszystkie roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego - łącznie z roszczeniami o towar, na podstawie których dokonano odbioru, niezależnie od terminu wymagalności weksli - stają się natychmiast wymagalne; dostawa kolejnych towarów następuje wówczas tylko za zaliczką.

4. Wstrzymanie zapłaty lub odmowa wykonania zobowiązań przez Kupującego, wbrew wymagalności zapłaty wobec Sprzedającego i nie będąca wynikiem umyślnego i spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia warunków umowy przez Sprzedającego lub osoby pomagające mu w realizacji zobowiązań, są wykluczone, chyba że leżące u ich podstawy roszczenia wzajemne można uznać za podważalne lub nieprawomocne. Wykluczenie to nie obowiązuje wtedy, gdy Sprzedający nie uzupełni wcześniej zapłaconych przez Kupującego wadliwych dostaw lub usług częściowych za pomocą odpowiednich dostaw lub usług zastępczych w stosunku do kolejnych zobowiązań finansowych Kupującego.

5. Kupujący może dokonywać potrąceń z wymaganych przez Sprzedającego płatności tylko w przypadku występowania uznanych przez Sprzedającego i prawomocnych roszczeń wzajemnych.

6. Jeśli po zawarciu umowy Sprzedający dowie się, że w zaistniałych okolicznościach Kupujący nie otrzyma kredytu na sumę odpowiadającą zakresowi zamówienia, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dostawy i zażądania przedpłaty lub wcześniejszego zabezpieczenia; zastrzega się prawo do roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania zobowiązania.
Jeśli do wiadomości Sprzedającego dotrze pewna informacja o okoliczności wykluczającej niezbędną wiarygodność kredytową Kupującego, wszystkie otwarte w momencie otrzymania tej wiadomości zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne; wszystkie ustalenia o odroczeniu itp. stają się w takim przypadku bezskuteczne.

III. Terminy dostaw i świadczenia usług

1. Ustalone terminy dostaw i wykonania usług rozpoczynają swój bieg po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż przed dostarczeniem przez Kupującego wszystkich koniecznych zezwoleń urzędowych, dokumentów, które powinien udostępnić, zwłaszcza specyfikacji dostaw i/lub zakresu usług, i nie przed otrzymaniem przez Sprzedającego ustalonej kwoty zaliczki.

2. Dopuszczalne są częściowe dostawy towarów i usług.

3. Opóźnienia w terminach dostaw wynikające z okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, powodują rozsądne wydłużenie terminów dostawy i wykonania; dotyczy to również przypadków, w których opóźnienia te są dodawane do opóźnienia już poniesionego przez sprzedawcę. O okolicznościach tego rodzaju Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.
We wszystkich innych aspektach, obietnica dostawy/świadczenia złożona przez Sprzedającego jest uzależniona od tego, że sam Sprzedający otrzyma dostawy w odpowiednim czasie. Opóźnienia w dostawie i wykonaniu usługi spowodowane siłą wyższą oraz innymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, które mogą prowadzić do zakłócenia w samozasilaniu, podlegają postanowieniom określonym w punkcie VIII 3.

4. W przypadku opóźnień w terminie dostaw towarów lub usług, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność, w gestii Kupującego należy wyznaczenie odpowiedniego, przedłużonego terminu dostawy. Jeśli Sprzedający nie wykazał gotowości do wysłania dostawy lub wykonania usługi po upływie terminu przedłużonego, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie niedostarczonej części towarów lub usług, lub w przypadku, gdy pełnomocnicy prawni lub osoby zobowiązane do wypełnienia zobowiązań Sprzedającego, w wyniku umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa ponoszą odpowiedzialność za zaistniałe opóźnienia, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania za tę część zamiast wykonania usługi; jeśli w przypadku częściowej zwłoki Kupujący wykaże, że nie interesuje go częściowe wykonanie umowy, to wymienione powyżej prawa przysługują mu w odniesieniu do całej umowy.

5. Opóźnienia w terminie dostaw towarów i usług, za które odpowiedzialny jest Kupujący, nie powodują zmiany ustalonych zobowiązań i terminów płatności.

6. W przypadku dostaw na żądanie Sprzedający może dostarczyć po upływie pół roku od zawarcia umowy pozostałą część zamówienia, nawet bez otrzymania wyraźnego żądania Kupującego.

IV. Przejście ryzyka, rozruch i odbiór

1. Ryzyko przechodzi na kupującego w przypadku dostaw z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi; dotyczy to również wyjątkowych dostaw za opłatą przewozową. Wyboru przewoźnika, środka transportu i trasy transportu dokonuje Sprzedający z zachowaniem zwykłej staranności, chyba że Kupujący dokona ustaleń w tym zakresie w odpowiednim czasie przed upływem terminu dostawy.

2. W przypadku usług, przeniesienie ryzyka następuje w momencie odbioru, ale najpóźniej w momencie wykorzystania lub eksploatacji wyników pracy sprzedającego przez kupującego.

3. jeżeli w wyjątkowych przypadkach zostało wyraźnie uzgodnione tymczasowe składowanie wyrobów gotowych lub składowanie stanie się konieczne z powodu opóźnienia w odbiorze, sprzedający odpowiada tylko za umyślność i rażące niedbalstwo. Nie jest on zobowiązany do ubezpieczenia towaru, który ma być składowany. W przypadku opóźnienia w odbiorze/odbiorze Sprzedający jest uprawniony do składowania towaru na ryzyko i na rachunek Kupującego w przedsiębiorstwie zajmującym się składowaniem handlowym. Za przechowywanie w lokalu handlowym Sprzedającego, Sprzedający może naliczyć 0,5% kwoty faktury miesięcznie, jednak nie mniej niż 50,00 € za pierwszy i kolejne 35,00 € z każdego kolejnego pełnego metra sześciennego towaru miesięcznie. Powyższe postanowienia stosuje się również w przypadku, gdy wysyłka opóźni się na wniosek kupującego o ponad 2 tygodnie w stosunku do zgłoszonej gotowości do wysyłki.

V. Zastrzeżenie prawa własności towarów, narzędzi i form

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczanych dóbr, włącznie z dostawami częściowymi, aż do momentu otrzymania kompletnej zapłaty za całą dostawę.

2. Wynikające z prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej obróbka i przetworzenie przez niego towaru, co do którego istnieje zastrzeżenie własności, możliwe są bez powstania z tego tytułu zobowiązań wobec Sprzedającego. W przypadku połączenia, wymieszania lub zmieszania towaru, co do którego istnieje zastrzeżenie własności, z innymi produktami, lub w przypadku jego obróbki lub przetworzenia, Sprzedający nabywa prawo do współwłasności nowego produktu w stosunku proporcjonalnym wartości towaru o zastrzeżonym prawie własności do wartości nowego produktu; Kupujący zobowiązuje się do przechowywania nowego produktu z należytą starannością.

3. Zastrzegając prawo odwołania z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Kupujący uprawniony jest do sprzedaży produktu pozostającego we własności lub we współwłasności Sprzedającego za odpowiednią opłatą, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim wypadku Kupujący przenosi żądanie ceny zakupu wobec nabywcy ze wszystkimi prawami zabezpieczającymi i dodatkowymi aż do kompletnego spłacenia wszystkich żądań Sprzedającego wynikających z aktualnych stosunków handlowych, w wysokości pozostałych do zapłaty zaległości; w przypadku sprzedaży towaru pozostającego we współwłasności przepis ten ma zastosowanie tylko do żądań proporcjonalnych do ceny zakupu, w wysokości wartości fakturowej towaru, co do którego istnieje zastrzeżenie własności. Ustalenie zakazu odstąpienia od żądania uzyskania ceny zakupy od nabywcy jest niedopuszczalne.

4. Odstąpienie zgodnie z punktem 3 może nastąpić ze względów bezpieczeństwa tylko w przypadku, gdy Kupujący pozostaje uprawniony do egzekwowania żądania ceny zakupu od nabywcy, i o ile Kupujący wypełnia należycie wszystkie zobowiązania finansowe wobec Sprzedającego lub nie przyczynia się do pogorszenia własności Sprzedającego, o czym w zaistniałej sytuacji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący przekaże mu wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do wyegzekwowania ceny zakupu; w przypadku zaistnienia wymienionych w zdaniu 1 okoliczności, Sprzedający upoważniony jest do poinformowania nabywcy o odstąpieniu.

5. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do uwalniania przysługujących mu zabezpieczeń, jeśli realna wartość zabezpieczeń przekracza wartość żądań o więcej niż 10%; wybór zwalnianych zabezpieczeń przysługuje Sprzedającemu.

6. Kupujący nie jest uprawniony do zastawienia lub przeniesienia własności towaru, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Sprzedający, w celu zabezpieczenia wierzytelności; w przypadku wzięcia w zastaw lub zajęcia towaru przez osoby trzecie, Kupujący poinformuje otwarcie o istniejących stosunkach własności i powiadomi Sprzedającego o zabezpieczeniu jego praw, przekazując mu wszystkie niezbędne w momencie interwencji dokumenty.

7. Narzędzia, formy itp., które Sprzedający wyprodukował lub których wyprodukowanie zlecił w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Kupującego lub na jego zlecenie, pozostają w jego własności, nawet jeśli Kupujący pokrył koszty ich produkcji w części bądź w całości.

VI. Prawa Kupującego w przypadku stwierdzenia wad

1. Wyłączając wymienione poniżej roszczenia, Kupujący uprawniony jest do żądania od Sprzedającego uzupełnienia wadliwych w całości lub w części dostaw towarów lub usług, uzupełnienia braków w formie poprawienia, lub zgodnie z wyborem Sprzedającego, w formie dostawy towarów lub usług zastępczych. Dostawa taka możliwa jest jednak tylko w przypadku sukcesywnego zwrotu wadliwych towarów; prawo Kupującego do obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy w przypadku braku pomyślnego naprawienia wad pozostaje nienaruszone. W przypadku usług budowlanych prawo Kupującego do odstąpienia od umowy przy braku pomyślnego naprawienia wad jest jednak wykluczone.

2. Na wykonanie poprawek lub dokonanie dostaw towarów lub usług zastępczych przysługuje Sprzedającemu odpowiednio ustalony termin; w przeciwnym wypadku zwolniony zostaje on ze swoich zobowiązań dotyczących naprawy.

3. roszczenia Kupującego z tytułu wad - z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, do których stosuje się następujący punkt VII. 4. - przedawniają się ustawowo po upływie roku od momentu przeniesienia ryzyka na Kupującego, chyba że Sprzedający udzielił gwarancji jakości przedmiotu dostawy lub podstępnie ukrył wadę, co ma wpływ na roszczenia z tytułu wad. W przypadkach §§ 438 ust. 1 pkt. 2, 634a ust. 1 pkt. 2 BGB obowiązuje jednak ustawowy termin przedawnienia. W odniesieniu do konsumentów, przedawnienie regulują przepisy ustawowe jako całość.

4. Zgodnie z dokonanym wyborem, Sprzedający uprawniony jest w przypadku dostaw produktów obcych do odstąpienia Kupującemu prawa do roszczeń z tytułu wad, które przysługują mu w stosunku do producenta lub własnego dostawcy, zamiast wykonania samemu dostawy zastępczej, zgodnie z punktem 1, zdanie 1 a; Sprzedający zapewnia Kupującemu wsparcie w egzekwowaniu wyżej wymienionych roszczeń. Regulacja zawarta w punkcie 1, 2. połowa zdania, odnosi się do Sprzedającego.

5. Obowiązki Kupującego dotyczące sprawdzenia i zakwestionowania towaru, wynikające z przepisów prawa, pozostają nienaruszone.

VII. Odpowiedzialność

1. Wyklucza się odpowiedzialność umowną i prawną sprzedającego i jego zastępców za wszelkie szkody, np. z tytułu winy wbrew przepisom, wadliwości towaru (łącznie z wynikającymi z niej szkodami następczymi), zwłoki, innych naruszeń obowiązków lub z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że sprzedający udzielił gwarancji na jakość przedmiotu umowy, który ma być dostarczony lub podstępnie ukrył wadę albo udzielił tak zwanej "gwarancji". Zobowiązania kardynalne to takie zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których wypełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać.

Ponadto niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do

- odpowiedzialność za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, które opierają się na umyślnym lub wynikającym z zaniedbania naruszeniu obowiązków przez sprzedawcę lub jednego z jego prawnych przedstawicieli lub zastępców, lub
- odpowiedzialność za inne szkody, które opierają się na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez sprzedawcę lub jednego z jego prawnych przedstawicieli lub zastępców, lub
- obowiązkowa odpowiedzialność cywilna na zasadzie ryzyka przewidziana w ustawie o odpowiedzialności za produkt.

2. Powyższe postanowienie ma zastosowanie również wtedy, gdy kupujący żąda odszkodowania za bezużyteczne wydatki zamiast roszczenia o naprawienie szkody zamiast jej wykonania.

3. Z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub obowiązkowej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialność sprzedawcy - bez względu na podstawę prawną - jest ograniczona co do rodzaju i zakresu do przewidywalnej szkody typowej dla tego rodzaju transakcji; w odniesieniu do naruszenia obowiązków kardynalnych (patrz wyżej) ma to jednak zastosowanie jedynie w przypadku niewielkiego zaniedbania.

4. wszystkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego wobec Sprzedającego i jego zastępców oraz asystentów, które nie są wykluczone zgodnie z powyższym, ulegają przedawnieniu w ciągu 2 lat; to samo obowiązuje odpowiednio, jeśli Kupujący żąda odszkodowania za bezużyteczne wydatki zamiast roszczenia o odszkodowanie zamiast świadczenia. Odstępując od tego, roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia obowiązku późniejszego spełnienia świadczenia z tytułu wady ulegają przedawnieniu w terminie określonym w powyższym punkcie VI. 3. Przedawnienie umownych roszczeń odszkodowawczych z tytułu wady rozpoczyna się z chwilą przeniesienia ryzyka na Kupującego, dla wszystkich pozostałych roszczeń z końcem roku, w którym powstało roszczenie i Kupujący dowiedział się o okolicznościach uzasadniających roszczenie lub musiałby się o nich dowiedzieć bez rażącego zaniedbania. W przypadku roszczeń z tytułu szkody umyślnej lub w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej bez winy, np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, termin przedawnienia regulują przepisy ustawowe.

5. termin przedawnienia w przypadku regresu dostawczego zgodnie z §§ 445a, 445b BGB pozostaje nienaruszony.

VIII. Zawieszenie zobowiązań wynikających z umowy

1. zdarzenia i okoliczności, zdarzenie lub 1) Zdarzenia i okoliczności, których wystąpienie lub zapobieganie znajduje się poza sferą wpływów partnerów umowy (należą do nich nie tylko zjawiska naturalne, działania rządu, strajki i lokauty, ale również wszelkie utrudnienia w realizacji świadczeń, za które partnerzy umowy nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności zakłócenia w transporcie, ruchu drogowym i operacyjne - w tym takie utrudnienia i przeszkody w realizacji świadczeń dla dostawców i podwykonawców - oraz wąskie gardła, wady i inne opóźnienia w pozyskiwaniu surowców), zwalniają partnerów umowy ze swoich zobowiązań umownych w zakresie i na czas ich trwania.

2. jeżeli zdarzenia lub okoliczności opisane w pkt. 1 prowadzą do znacznego wzrostu kosztów zakupu lub zakupu ponoszonych przez sprzedającego, sprzedający może żądać od kupującego odpowiedniej podwyżki ceny, nawet w przypadku umowy w sprawie ceny stałej, przedstawiając dowód podwyżki. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na taką podwyżkę cen w rozsądnym terminie, który ma być ustalony przez sprzedawcę, sprzedawca ma prawo odstąpić od niezrealizowanej części umowy.

3. jeżeli z powodu zdarzeń lub okoliczności opisanych w punkcie 1 sprzedający ostatecznie nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku dostawy lub świadczenia usług w rozsądnym terminie wyznaczonym przez kupującego, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od niezrealizowanej części umowy z wyłączeniem dalszych roszczeń. Na tych samych warunkach Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jego starania o przywrócenie gotowości do dostawy lub wykonania, do czego jest nadal zobowiązany, nie powiodły się w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia przeszkody; w przypadku, gdy nie otrzyma on dostaw od jednego z dostawców Sprzedającego, ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedający podjął wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić terminowe pokrycie transakcji, a jego dostawca nie dostarczył mu ich z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

IX. Przedterminowe zakończenie umowy

1. Jeśli z jakichkolwiek powodów zakończony zostanie stosunek wynikający z umowy, zanim Sprzedający całkowicie zrealizuje zlecenie, to wykonane przez niego dostawy i usługi podlegają następującemu wynagrodzeniu:

a) w przypadku dostaw i usług, za które ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, należy zapłacić całość wynagrodzenia, o ile Sprzedający dostarczył wszystkie towary i/lub usługi; w innym wypadku całość wynagrodzenia należy procentowo pomniejszyć o wartość nie wykonanej części zobowiązań, którą w razie konieczności trzeba oszacować;

b) dostawy i/lub usługi, którym przyporządkowane są osobne kwoty wynagrodzenia lub których wynagrodzenie oparte jest na nakładach pracy, należy rozliczyć zgodnie z osiągniętym stanem wykonania.

2. Prawa Sprzedającego do ewentualnych dodatkowych roszczeń wynikających z przedwczesnego zakończenia umowy, pozostają nienaruszone.

X.Zmiana okoliczności

Jeśli przed wypełnieniem umowy przez Sprzedającego nastąpi zmiana panujących w momencie jej zawarcia okoliczności ekonomicznych, technicznych lub prawnych w tak istotny sposób, iż wymaganie odpowiedniego dotrzymania warunków umowy przez którąś ze stron stanie się niemożliwe, w szczególności wtedy, gdy zachowanie ustalonego, wyważonego stosunku między świadczeniem a świadczeniem wzajemnym nie jest już możliwe, to strona umowy, doświadczona negatywnie przez zaistniałe zmian, ma prawo wymagać od drugiej strony odpowiedniego dopasowania umowy.

XI. Miejsce wykonania umowy i sąd właściwy

1. Miejscem wykonania umowy w zakresie dostaw, usług i płatności jest siedziba Sprzedającego. Dotyczy to również usług świadczonych przez Sprzedającego, chyba że ich wykonanie, np. ze względu na konkretny projekt, konieczne jest na miejscu. Miejsce wykonania tej usługi jest wtedy miejscem wykonania umowy.

2. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, o ile Kupujący jest podmiotem gospodarczym, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym mieniem publiczno-prawnym.

XII. Stosowane prawo

Stosowane prawo to prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980.

Stan na 07/2020