Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

MIGUA Fugensysteme GmbH

Dieselstraße 20
42489 Wülfrath
Niemcy
telefon: (02058) 774-0
faks: (02058) 774-48
e-mail: Turn on Javascript!

Prezes zarządu: Markus Schaub-Manthei

EU VAT: DE 815646370

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Wuppertal, Rejestr Handlowy nr 14212

Wyłączenie odpowiedzialności


1. Treść oferty online
Autor nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub też spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych i niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, z wyjątkiem przypadków udowodnionej winy autora na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie przedstawione oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnienia, usunięcia, bądź też tymczasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji części stron lub całości oferty, bez specjalnego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odnośników do obcych stron internetowych („linki”), które nie są objęte zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności mógłby powstać wyłącznie w przypadku, w którym autor znałby ich niezgodną z prawem treść, a zapobieżenie ich udostępniania byłoby możliwe i nie wykraczałoby poza jego możliwości techniczne.
Niniejszym autor oświadcza wyraźnie, iż w momencie zamieszczania odnośników do innych stron internetowych, nie były mu znane żadne nielegalne treści na stronach udostępnianych przy pomocy tych odnośników. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną formę prezentacji, treści oraz autorstwo podlinkowanych/połączonych stron. Dlatego też autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści dostępnych na wszystkich podlinkowanych/połączonych stronach, które uległy zmianie po zamieszczeniu odnośników. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich odnośników i linków umieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej, a także obcych wpisów w udostępnionych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych, w katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, w których osoby trzecie mogą dokonywać wpisów. Za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, a w szczególności za powstałe w wyniku ich wykorzystania lub niewykorzystania szkody, odpowiada wyłącznie właściciel strony wskazanej za pomocą odnośnika, nie zaś osoba, która za pomocą linków jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo ochrony znaków
Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź niewymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów.
Wszystkie wymienione w niniejszej ofercie internetowej lub chronione przez osoby trzecie znaki firmowe lub towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków oraz praw posiadania przysługujących ich zarejestrowanym właścicielom. Samo tylko ich wymienienie nie daje podstawy do konkluzji, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich!
Prawa autorskie do materiałów publikowanych i stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody ich autora zabronione.

4. Ochrona danych
O ile w zakresie oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wówczas udzielanie takich informacji następuje ze strony użytkownika wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z wszystkich oferowanych usług oraz ich opłacanie jest dozwolone bez ujawniania takich danych, anonimowo lub pod pseudonimem, o ile mieści się to w granicach możliwości i jest technicznie wykonalne. Korzystanie przez osoby trzecie z opublikowanych w niniejszej nocie prawnej lub podobnych miejscach danych kontaktowych, takich jak adres pocztowy, numery telefonu lub faksu oraz adresy e-mail, w celu przesyłania informacji, na których przysłanie nie została wyrażona jednoznaczna zgoda, jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania kroków prawnych wobec osób naruszających niniejszy zakaz i wysyłających tzw. wiadomości spam.

5. Skuteczność prawna niniejszej noty o wyłączeniu odpowiedzialności
Niniejsza nota o wyłączeniu odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, z której użytkownik został odesłany na tę stronę. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania powyższego tekstu nie odpowiadają, przestaną odpowiadać lub nie będą całkowicie zgodne z obowiązującą sytuacją prawną, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność oraz treść pozostałych części dokumentu.