Verklaring Voorwaarden

Verklaring Voorwaarden

I Basis van de Overeenkomst

1. De volgende Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkopers. Met betrekking tot consumenten zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden alleen van toepassing met de volgende beperkingen en alleen voor zover ze niet in tegenspraak zijn met enige dwingende voorschriften van § 305 ev. van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits burgerlijk wetboek).

2. De leveringen en diensten worden gebaseerd op het aanbod van de verkoper - eventueel gewijzigd in overeenstemming met het resultaat van de onderhandelingen over de gunning van de opdracht - en/of de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper, ten minste in tekstvorm, waarin wordt verwezen naar dit aanbod of onderhandelingsresultaat of waarin de order van de koper wordt bevestigd. 

Bij gebreke van uitdrukkelijke andersluidende vermelding zijn alle bij een aanbod van de verkoper behorende leverings- en/of service-specificaties - beschrijvingen van de aard en de kwaliteit alsmede afmetingen en gewichten - slechts bij benadering en uitsluitend binnen de in de branche gebruikelijke toleranties.

3. Eventuele voorwaarden van de verkoper die afwijken van deze AVV, worden afgewezen en als ongeldig beschouwd; de verkoper is alleen gebonden aan deze voorwaarden als dit uitdrukkelijk schriftelijk door hem is bevestigd, ook al worden deze afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk vermeld in de bestelling. Indien in uitzonderlijke gevallen andere inkoopvoorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze voorwaarden alleen van toepassing voor zover ze betrekking hebben op contractuele artikelen die niet zijn geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. Alle overeenkomsten die bij het sluiten en in de loop van het contract worden gesloten, vereisen een schriftelijke bevestiging van de verkoper in tekstvorm om geldig te zijn.

5. Bij gebrek aan een andere uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn de offertes van de verkoper aan verandering onderhevig.

6. De verkoper heeft het recht om derden, zogenaamde plaatsvervangende agenten, in te schakelen voor het naleven van contractuele verplichtingen.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De overeengekomen prijzen zijn geldig plus de respectievelijke toepasselijke btw, voor leveringen ex distributiecentrum van de verkoper inclusief verpakking, maar exclusief transport- en magazijnkosten, transportverzekering en andere expeditiekosten.
In het geval van orders op afroep die een uitvoeringstijd van meer dan vier maanden vergen, behoudt de verkoper zich het recht voor om naast de overeengekomen prijzen een proportioneel bedrag in rekening te brengen, dat overeenkomt met de gewijzigde kostenfactoren.

2. De facturen van de verkoper moeten worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum, contant zonder aftrek; bij betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum verleent de verkoper een korting van 2%.
Wissels en cheques worden alleen geaccepteerd door de verkoper indien specifiek overeengekomen en alleen kosteloos voor de verkoper, afhankelijk van hun geschiktheid voor korting met een waardevolle datum van de dag waarop de verkoper de tegenwaarde kan vervreemden. Bij het accepteren van wissels of cheques geeft de verkoper geen garantie dat indiening of protest direct zal plaatsvinden.

3. In geval van betalingsverzuim door de koper zal de verkoper, onder voorbehoud van het indienen van verdere schadeclaims, rente in rekening brengen tegen de rentevoet van zijn eigen bankverplichtingen, maar ten minste 9 procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank; voor consumenten bedraagt de vertragingsrente 5 procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. De koper heeft het recht om te bewijzen dat de verkoper geen of slechts een beduidend lagere schade heeft geleden door het in gebreke blijven, mits de verkoper meer dan de wettelijke vertragingsrente in rekening brengt.

Indien de koper geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de betaling, worden alle vorderingen van de verkoper op de koper - met inbegrip van de vorderingen voor goederen waarop de aanvaarding is gebaseerd, ongeacht de vervaldatum van eventuele wissels - onmiddellijk opeisbaar; de levering van verdere goederen geschiedt dan alleen tegen vooruitbetaling.

4. De retentierechten en het naleven door de koper van betalingsverzoeken van de verkoper, die niet zijn gebaseerd op kwaadwillig of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, zijn uitgesloten voor zover deze tegenvorderingen niet onbetwist zijn of juridisch bindend. De uitsluiting is niet van toepassing zolang de verkoper, in het geval van reeds voldane gedeeltelijke leveringen of uitvoeringen met overeenkomstige vervangende leveringen of -prestaties, niet op voorhand levert, met het oog op andere betalingsverplichtingen van de koper.

5. De verkoper heeft alleen het recht om de vorderingen tot betaling te compenseren met tegenvorderingen in het geval van tegenvorderingen die niet worden betwist of waarvan wordt vastgesteld dat ze rechtsgeldig zijn.

6. In het geval dat de verkoper informatie ontvangt nadat het contract is gesloten, dat de koper misschien geen krediet krijgt voor het overeenkomstige bedrag, heeft de verkoper het recht om de goederen terug te eisen en om vooruitbetaling of het stellen van een borg te eisen; vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming of niet-uitvoering blijven voorbehouden.
In het geval dat een feit bekend wordt op basis van veilige bronnen dat de kredietwaardigheid van de koper uitsluit, zijn alle openstaande vorderingen jegens de koper op dit moment onmiddellijk verschuldigd en worden alle verlengende overeenkomsten ongeldig.

III. Leverings- en servicetermijnen

1. De overeengekomen leveringsvoorwaarden beginnen met de ontvangst van de orderbevestiging door de koper, echter niet vóór de presentatie van de door de koper te verstrekken documenten, machtigingen en met name leverings- en servicespecificaties, noch vóór de ontvangst van een aanbetaling die is overeengekomen.

2. Gedeeltelijke leveringen of -diensten zijn toegestaan.

3. Eventuele vertragingen die buiten de macht van de verkoper liggen, zullen een passende verlenging van leveringsdata en deadlines met zich meebrengen; met name voor zover dergelijke vertragingen optreden tijdens een verzuim dat al heeft plaatsgevonden. De verkoper zal de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de hierboven genoemde omstandigheden.

Voor het overige is de toezegging van de verkoper tot levering/dienstverlening onderworpen aan de voorwaarde dat de verkoper zelf tijdig wordt bevoorraad. Vertragingen in de levering en uitvoering als gevolg van overmacht en andere gebeurtenissen die buiten de macht van de verkoper liggen en die tot een verstoring van de zelfvoorziening kunnen leiden, zijn onderworpen aan het bepaalde in artikel VIII 3.

4. In geval van vertraagde leveringen en diensten die de verkoper heeft te verantwoorden, zal de koper een passende respijtperiode verlenen. In het geval dat de verkoper na deze respijtperiode nog niet heeft aangegeven dat hij klaar is om de dienst uit te voeren, heeft de koper het recht om de overeenkomst te herroepen met betrekking tot het deel van de levering of de dienst die op dit moment niet is nagekomen, of voor het geval dat de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de verkoper zich schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid met betrekking tot de vertraging, kan de koper schadevergoeding eisen in plaats van levering met betrekking tot dit deel van de levering of dienst; mocht de koper kunnen bewijzen dat de gedeeltelijke uitvoering een gering belang heeft, heeft de koper de genoemde rechten met betrekking tot het volledige contract of de volledige overeenkomst.

5. Vertragingen in levering of uitvoering waarvoor de koper verantwoordelijk is, hebben geen invloed op overeengekomen betalingsverplichtingen en betalingstermijnen.

6. In het geval van orders op afroep, is de verkoper na een half jaar gemachtigd om te leveren, zelfs zonder het verzoek van de koper.

IV. Overdracht van risico’s, inbedrijfstelling en acceptatie

1. Alle risico’s verbonden aan de geleverde goederen worden overgedragen aan de koper bij de levering van deze goederen aan de expediteur; dit geldt ook in het geval van franco leveringen.
De expediteur, het vervoermiddel en de transportroute worden door de verkoper na grondig eigen onderzoek gekozen, tenzij de koper geen andere instructies geeft vóór het verstrijken van de leveringsperiode.

2. De risico’s verbonden aan de diensten die onder het contract vallen, worden overgedragen aan de koper bij acceptatie of bij het begin van het gebruik van dergelijke diensten door de koper.

3. Indien bij wijze van uitzondering tijdelijke opslag van gereed product uitdrukkelijk is overeengekomen of opslag noodzakelijk wordt door vertraging in de acceptatie/aanvaarding, is Verkoper slechts aansprakelijk voor opzet en grove schuld. Hij is niet verplicht de op te slaan goederen te verzekeren. In geval van vertraging in de acceptatie/aanvaarding is de verkoper gerechtigd de goederen op te slaan op risico en voor rekening van de koper bij een commercieel opslagbedrijf. Voor de opslag op het bedrijfsterrein van de verkoper mag de verkoper 0,5% van het factuurbedrag per maand in rekening brengen, maar minimaal € 50,00 voor de eerste en nog eens € 35,00 van elke volgende volledige kubieke meter goederen per maand. De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing wanneer de verzending op verzoek van de koper meer dan 2 weken na de aangekondigde verzendgereedheid wordt uitgesteld.

V. Reservering van eigendomsrechten op goederen, gereedschappen en vormen

1. De titel van alle goederen die door de verkoper aan de koper worden geleverd behorende bij het contract blijft eigendom van de verkoper tot alle betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het contract zijn betaald.

2. Behandeling of verwerking van goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van de koper vallen, waarop hij recht heeft binnen de grenzen van zijn normale bedrijfsuitoefening, zonder dat dit tot enige verplichting voor de verkoper leidt. In het geval dat het voorwaardelijke artikel wordt verwerkt, verbonden, gemixed of gemengd met andere producten die niet van ons zijn, verkrijgt de verkoper mede-eigendom over de nieuwe goederen in de verhouding van de factuurwaarde (factuurbedrag inclusief BTW) van het voorwaardelijke artikel ten opzichte van de andere goederen, zal de koper het nieuwe artikel dat het resultaat is van deze verwerking voor de leverancier bewaren met de zorg van een verantwoordelijke ondernemer.

3. Behoudens andersluidende kennisgeving door de verkoper aan de koper om welke reden dan ook waarvoor de koper aansprakelijk kan zijn, heeft de koper het recht om deze goederen te verkopen tijdens de normale gang van zaken binnen de bedrijfsactiviteiten van de koper. Om een dergelijke verkoop mogelijk te maken, wijst de koper hierbij de verkoper het recht op betaling toe voor alle goederen die zo door de koper zijn verkocht; in geval van een dergelijke verkoop van goederen waarop de verkoper een deel van de eigendom toekomt, is deze overdracht beperkt tot een deel van het recht van een koper op een betaling gelijk aan de waarde van het product of de machines geleverd in het kader van het betreffende contract bij dergelijke verkoop. Het akkoord van een verbod op overdracht met betrekking tot de claim van de koopprijs is uitdrukkelijk verboden.

4. De overdracht volgens artikel 3 is onderworpen aan de voorwaarde dat de koper recht heeft op de inning van de toegekende koopprijs, voor zover en zolang hij zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper naar behoren nakomt en een ernstige verslechtering van de financiële situatie niet optreedt, waarover de koper de verkoper onmiddellijk zal informeren. Op verzoek van de verkoper zal de koper hem alle documenten en informatie verstrekken die nodig zijn voor de afdwinging van de verschuldigde koopprijsvordering; na het zich voordoen van de omstandigheden zoals gedefinieerd in artikel 1, is de verkoper gerechtigd om de koper op de hoogte te stellen van de overdracht.

5. De verkoper verbindt zich ertoe de waarborg waarop wij op grond van de bovenstaande bepalingen recht op hebben vrij te maken voor zover de realiseerbare waarde van deze waarborg in het geval van gebruik hoger is dan het bedrag van de vorderingen die zij met meer dan 10% waarborgen.

6. De koper heeft niet het recht om de goederen waarvoor het eigendom is voorbehouden, te verpanden of toe te wijzen; hij moet de koper op de hoogte stellen van enige inbeslagname of andere interventies door derden en zal aan de verkoper alle documenten voorleggen die de verkoper nodig heeft om zijn eigendomsrecht op die goederen te verdedigen.

7. Gereedschappen en vormen enz., die de verkoper vervaardigt of heeft vervaardigd om zijn contractuele verplichtingen na te komen, of voor rekening van de koper, blijven zijn eigendom, zelfs als de koper de productiekosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt.

VI. Rechten van de koper in geval van gebreken

1. Met uitsluiting van eventuele verdere claims, is de koper gerechtigd om, in geval van geheel of gedeeltelijk gebrekkige leveringen of uitvoeringen vervangende levering/uitvoering of rectificatie van het defect te eisen, een vervangende levering zal echter alleen worden uitgevoerd na het retourneren van de defecte goederen op een pari passu-basis; het recht van de koper om een prijsvermindering te eisen alleen na het definitief niet nakomen van de aanvullende prestatie of om het contract op te zeggen blijft onverminderd van kracht. Voor bouwwerken is het recht van de koper om zich terug te trekken uit het contract uitgesloten in het geval van het definitief mislukken van de aanvullende prestatie.

2. Voor de uitvoering van de rectificatie of vervangende levering of dienst krijgt de verkoper een redelijke termijn; anders wordt hij geacht vrij te zijn van zijn verplichtingen met betrekking tot de gebreken.

3. De vorderingen van Koper wegens gebreken - met uitzondering van vorderingen tot schadevergoeding wegens gebreken, waarvoor het volgende artikel VII. 4. geldt - verjaren een jaar na de overdracht van het risico op Koper, tenzij Verkoper een garantie voor de kwaliteit van de te leveren zaken heeft overgenomen of een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen en de vorderingen wegens gebreken daardoor worden aangetast. In de gevallen van §§ 438 lid 1 nummer 2, 634a lid 1 nummer 2 BGB blijft echter de wettelijke verjaringstermijn van kracht. Met betrekking tot consumenten wordt het verjaringsstatuut beheerst door de wettelijke bepalingen.

4. De verkoper heeft naar eigen keuze ook het recht om, in geval van levering door externe bronnen, eventuele claims wegens gebreken over te dragen aan de koper, overeenkomstig paragraaf 1, eerste zin, die hij heeft tegenover de fabrikant of de vorige leverancier; de verkoper zal de koper ondersteunen bij het afdwingen van dergelijke claims. De regeling volgens paragraaf 1, tweede zin, is eveneens mutatis mutandis van toepassing op de verkoper.

5. Wettelijke verplichtingen voor inspectie en rapportage van klachten blijven onverminderd van kracht.

VII. Aansprakelijkheid

1. De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper en zijn plaatsvervangers voor alle schade, zoals schade door culpa in contrahendo, gebrekkigheid van de goederen (met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade), vertraging, andere plichtsverzuim of onrechtmatige daad, is uitgesloten, tenzij de verkoper een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van de te leveren contractuele goederen of bedrieglijk een gebrek heeft verzwegen of een zogenaamde "garantie" heeft afgegeven. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de contractpartner regelmatig op de nakoming vertrouwt en mag vertrouwen.

Voorts is deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing op

- de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die gebaseerd is op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door de verkoper of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, of
- de aansprakelijkheid voor andere schade, die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatigheid van de verkoper of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, of
- de door de wet voorgeschreven verplichte risicoaansprakelijkheid, bijv. in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid.

2. Bovenstaande bepaling is ook van toepassing indien de koper vergoeding van nutteloze kosten eist in plaats van een vordering tot vergoeding van de schade in plaats van de prestatie.

3. Met uitzondering van de aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakte schade of de verplichte risicoaansprakelijkheid, bijv. volgens de wet op de productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van de verkoper - ongeacht op welke rechtsgrond - naar aard en omvang beperkt tot de te voorziene schade die typisch is voor dit soort transacties; met betrekking tot de schending van kardinale plichten (zie hierboven) geldt dit echter alleen in het geval van lichte nalatigheid.

4. alle schadeclaims van de koper tegen de verkoper en zijn plaatsvervangers en assistenten, die volgens het bovenstaande niet zijn uitgesloten, verjaren binnen 2 jaar; hetzelfde geldt dienovereenkomstig indien de koper een vergoeding voor nutteloze kosten eist in plaats van een schadeclaim in plaats van een prestatie. In afwijking hiervan verjaren vorderingen tot schadevergoeding wegens schending van de verplichting tot nakoming achteraf op grond van een gebrek binnen de termijn volgens bovenstaande paragraaf VI. 3. De verjaringstermijn voor contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van een gebrek begint met de overdracht van het risico op Koper, voor alle andere vorderingen met het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en Koper bekend wordt met de omstandigheden die de vordering rechtvaardigen of na het ontstaan van de schade zonder grove nalatigheid bekend had moeten zijn met deze omstandigheden. In het geval van vorderingen wegens opzettelijke schade of in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid zonder schuld, bijvoorbeeld op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, wordt de verjaringstermijn beheerst door de wettelijke bepalingen.

5. de verjaringstermijn in het geval van een leveringsverhaal volgens §§ 445a, 445b BGB blijft onaangetast.

VIII. Opschorting van contractuele verplichtingen

1. Elke gebeurtenis of omstandigheden buiten de redelijke controle van de verkoper of de koper zoals, zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, overmacht, handelingen van regeringen, koningen of machthebbers, elke staking of lock-out of elke gebeurtenis die de uitvoering van het contract beïnvloedt waarvoor de verkoper of de koper niet aansprakelijk kan zijn zoals, maar niet beperkt tot, eventuele verstoring van het vervoer of de activiteiten die de verkoper of de koper of een eventuele onderaannemer treffen, of een tekort of vertraging van leveringen van materialen die mogelijk nodig zijn voor de uitvoering van het contract om de verkoper en/of de koper vrij te stellen van de verplichting om het contract uit te voeren, indien en voor zover en zolang als de uitvoering hierdoor wordt beïnvloed.

2. In het geval dat gebeurtenissen of omstandigheden zoals hierboven beschreven onder punt 1 leiden tot een toename van de inkoopkosten van de verkoper, is de verkoper bevoegd om zijn prijs te verhogen als hij in staat is om een dergelijke stijging van de kosten te bewijzen, zelfs als een vaste prijs was overeengekomen. Indien de koper niet akkoord gaat met een dergelijke prijsverhoging binnen een bepaalde periode, heeft de koper het recht om het contract te herroepen met betrekking tot het deel van het contract dat nog niet is voldaan.

3. Indien de verkoper door gebeurtenissen of omstandigheden zoals beschreven in lid 1 uiteindelijk niet in staat is om binnen een door de koper te stellen redelijke termijn te leveren of te presteren, heeft de koper het recht om zich terug te trekken uit het niet nagekomen deel van de overeenkomst, met uitsluiting van verdere aanspraken. Onder dezelfde voorwaarden heeft de Verkoper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken indien zijn pogingen om zijn leverings- of prestatiebereidheid te herstellen, waartoe hij verplicht blijft, binnen 6 maanden na het ontstaan van de belemmering mislukt zijn; indien hij geen leveringen van een van de leveranciers van de Verkoper ontvangt, geldt dit alleen als de Verkoper alle redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de transactie tijdig gedekt is en zijn leverancier om redenen waarvoor hij niet verantwoordelijk is, niet aan hem heeft geleverd.

IX. Voortijdige beëindiging van het contract

1. Als de contractuele relatie om welke reden dan ook vroegtijdig wordt beëindigd, voordat de verkoper de bestelling volledig heeft uitgevoerd, moeten alle leveringen en/of diensten die tot dan toe zijn uitgevoerd als volgt worden gecompenseerd:
a) Voor leveringen en/of diensten op basis van een forfaitair bedrag moet de volledige vergoeding worden betaald, indien en voor zover de verkoper de goederen en/of diensten volledig heeft geleverd; anders moet de volledige compensatie worden verlaagd afhankelijk van het deel van de levering dat nog niet is voltooid, dat zo nodig moet worden geschat.
b) Voor leveringen en/of diensten waaraan speciale vergoedingen zijn toegekend en die worden gefactureerd tegen kostprijs, zullen worden gecompenseerd volgens de huidige staat van uitvoering.

2. Alle andere vorderingen van de verkoper met betrekking tot de voortijdige beëindiging van het contract blijven onverminderd van kracht.

X. Gewijzigde omstandigheden

In het geval dat de technische, economische of wettelijke voorwaarden die ten grondslag liggen aan individuele bepalingen van het contract aanzienlijk zijn veranderd, zodat de uitvoering van het contract onder de voorwaarden die tot dusver waren overeengekomen een onnodige tegenspoed voor een van de partijen zou vormen, vooral als de reden is dat het evenwicht tussen prestaties en afweging is verstoord, kan de contractuele partner die de nadelen ondervindt van dergelijke wijzigingen een redelijke aanpassing van het contract van de andere partner eisen.

XI. Plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie

1. Plaats van uitvoering voor leveringen, uitvoering en betaling is de vestigingsplaats van de verkoper. Dit geldt ook voor de prestaties van de verkoper, voor zover deze niet noodzakelijkerwijs moeten worden geleverd, bijvoorbeeld projectgerelateerd, op een andere plaats, die dan de plaats van uitvoering is.

2. De vestigingsplaats van de verkoper wordt beschouwd als de bevoegde rechtbank, indien de verkoper een handelaar, een publiekrechtelijke juridische entiteit of een openbaarrechtelijke instelling is.

XII. Toepasselijk wetgeving

Het Duitse recht is van toepassing op de uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG). In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de Nederlandse en de Duitse versie, heeft het Duitse origineel de overhand.

Versie 07/2020